Zarząd Aktualności Kontakt Nasze OSP MDP OTWP Pomoce

Historia działalności OSP Nisko


Jednostka OSP Nisko posiada własną stronę internetową, dostępna pod adresem:
www.nisko.osp.org.plJednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nisku.

O chotniczą Straż Pożarną w Nisku zorganizowano w 1892 roku, a zasługę w powstanie straży pożarnej wnieśli ówcześni gospodarze Niska Maria i Oliwier Resseguier. W tym czasie na wyposażeniu straży znajdował się sprzęt tego rodzaju jak sikawka przenośna, beczkowóz i drobny sprzęt: drabiny, konewki, bosaki. W roku 1899 niżańska straż była zakwalifikowana do 3 grupy Ochotniczych Straży Pożarnych, były to straże w miastach i miasteczkach, które przyjęły na siebie obowiązki straży pożarnej gminnej, zorganizowane na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i ustawy o policji ogniowej z dnia 10 luty 1891 roku.

O kres 1914 - 18, czyli I Wojny Światowej był trudnym okresem funkcjonowania niżańskiej straży. Część strażaków wcielona była do wojsk zaborczych i brak było pieniędzy na sprzęt pożarniczy.
Odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 roku było niezwykle ważnym wydarzeniem dla całego narodu polskiego, przyjęte ono zostało z wielkim entuzjazmem przez społeczeństwo. Dotyczyło to również straży pożarnej, która włączyła się w budowanie nowego państwa z myślą przewodnią - organizowania obywateli do obrony przed pożarami.
Niżańska straż jako organizacja społeczna zgromadziła w swoim gronie w roku 1928 około 20 członków czynnych i 85 członków wspierających. Członkowie czynni byli to ludzie, którzy brali bezpośredni udział w akcjach gaśniczych, wśród członków wspierających znajdowali się ludzie, nie biorący udziału przy gaszeniu pożarów ale chcący w inny sposób wspierać działalność straży. Niekiedy byli to ludzie liczący się w środowisku lokalnym.
Dokładną charakterystykę Ochotniczej Straży Pożarnej podaje dokument skierowany do Małopolskiego Związku Straży Pożarnych we Lwowie, w którym jest wymieniony sprzęt w posiadaniu straży pożarnej oraz krótka charakterystyka obszaru jej działania. Z dokumentu tego wynika, że na wyposażeniu straży jest:

1) Autopogotowie marki Chevrolet ze zbiornikiem na 1000 litrów wody, przyrządem do skrapiania ulic i motopompa marki Rosenbauer na podwoziu o 2 kółkach jako przyczepka do autopogotowia,
2) Autopogotowie jak i motopompa znajdują się w dobrym stanie,
3) 2 węże ssące a 4 metry razem 8 metrów,
4) 75 metrów węża gumowanego, 125 metrów węża parcianego.

OSP Nisko - lata 30-te

Oddział niżańskiej straży odznaczał się dużą aktywnością w swoim działaniu, w roku 1932 brał udział między innymi w takich akcjach gaśniczych jak:

1) w Hucie Deręgowskiej dnia 25 lutego o godzinie 530 przy pożarze tartaku i młyna, oba budynki spłonęły przed przybyciem straży,
2) w Racławicach dnia 5 marca spłonęła stodoła z maszynami rolniczymi,
W Przędzelu dnia 16 marca wybuchł pożar wskutek, którego spłonęło 9 budynków mieszkalnych, 21 budynków gospodarczych, dotarcie straży na miejsce akcji utrudniły duże zaspy śnieżne,
3) w Pławie dnia 23 maja o godzinie 1245 wybuchł pożar w budynku mieszkalnym, dom ten spłonął, uratowano sąsiadujące budynki,
4) w Wolinie dnia 20 sierpnia spłonęło 9 budynków.

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Nisku działał nie tylko oddział męski, ale również zorganizowano Żeński Oddział Straży Pożarnej, który dość prężnie działał już w roku 1935. Jednym z zadań w czasie akcji gaśniczej Oddziału Żeńskiego Samarytańsko - Pożarniczego, bo też oddział ten był tak nazywany, było udzielanie pomocy sanitarnej, opieka nad poszkodowanymi lub uszczelnianie linii wężowej, gdyż ówczesne parciane węże były nieszczelne i to stanowiło pewien kłopot w czasie gaszenia pożaru. Oddział żeński, był równouprawnionym organem straży pożarnej, posiadał swój regulamin, swoje umundurowanie zgodnie z tym regulaminem, który opisywał również temat mundurów.
Żeński Oddział Samarytańsko Pożarniczy został formalnie zarejestrowany w Związku Straży Pożarnych Rzeczpospolitej dnia 12 grudnia 1936 roku na dzień ten w oddziale było 7 człońkiń.
Ochotnicza Straż Pożarna coraz częściej brała udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych w mieście, członkowie straży promowali swoją służbę w środowisku lokalnym, chcieli aby społeczeństwo pozytywnie oceniało ich społeczną pracę. Z tego też względu strażacy organizowali dni ochrony przeciwpożarowej pod nazwą : Tydzień ochrony przeciwpożarowej, w imprezie tej brało udział większość organizacji w mieście, przy okazji takich uroczystości straż dążyła do zebrania środków finansowych na swoją działalność.

N ie tylko zabawy i święta były ważne, ale również sprawy szkoleniowe stały w Nisku na wysokim poziomie, stałym elementem w służbie strażackiej były corocznie przeprowadzane większe manewry pożarnicze, w których brały udział oprócz straży z Niska pobliskie większe Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu niżańskiego. Jedne z takich manewrów zostały przeprowadzone w sierpniu w roku 1936 w Rudniku. Ćwiczenia te były organizowane jako ćwiczenia nocne i miały na celu doskonalenie współpracy okolicznych jednostek straży pożarnych w ramach nocnych działań gaśniczych. W ćwiczeniach brały udział Ochotnicze Straże Pożarne z Rudnika, Bielin, Ulanowa, i Niska, czas trwania ćwiczeń około 4 godzin. Niżańska straż brała udział w ćwiczeniach w sile 3 dowódców, 19 szeregowców oraz autopogotowie.
W budżecie na rok 1939 przewidziane zostało na budowę 1550 złotych, po długoletnich staraniach o uzyskanie przez Ochotniczą Straż Pożarną placu pod budowę, Rada Miasta w Nisku Uchwałą z dnia 18 stycznia 1939 roku oddaje na własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Nisku parcelę o numerze 313/39 o powierzchni 2550 metrów kwadratowych położoną na błoniach przy dzisiejszej ulicy Strażackiej. W tym również roku zostało powiększone do 19 osób grono członkiń Żeńskiego Oddziału Samarytańsko - Pożarniczego.

D alszy rozwój w działaniu straży jak i rozpoczęcie budowy remizy wstrzymał w pewnym stopniu wybuch II Wojny Światowej.
Członków czynnych ochotniczych straży wyznaczono do pełnienia służb w oddziałach bojowych straży w celu zapewnienia odpowiednich składów drużyn do akcji gaśniczych. Oddziały te podlegały władzom niemieckim. Na początku 1940 roku do niżańskiej straży włączono około 40 osób.
Co niedziela odbywały się wykłady teoretyczne na przemian z ćwiczeniami praktycznymi, ponadto wprowadzono stały dyżur w remizie.
Czasy okupacji nie powstrzymały członków straży pożarnej w wypełnianiu swoich obowiązków, nadal były prowadzone ćwiczenia i szkolenia między innymi: musztra, zachowanie na zbiórkach i alarmach, rodzaje pożarów i sprawy gaszenia, rozwijanie linii wężowych, umundurowanie i uzbrojenie . Jednymi z ciekawszych ćwiczeń były ćwiczenia z samoratowania przeprowadzane na nowo wybudowanym budynku magistratu. Stała tam na dachu murowana wieża (rozebrana po wojnie), która służyła do tych ćwiczeń.
Był to rok 1940, nareszcie ruszyła budowa nowej remizy na placu gdzie do tej pory mieści się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej. W budynku tym znajdowały się dwa garaże oraz dwie izby, w jednej z nich była świetlica w drugiej mieszkał kierowca autopogotowia.
Już w nowo wybudowanej remizie zostały wprowadzone na okres żniw dyżury strażaków, cały pluton został podzielony na 3 sekcje w roku 1941 było to 24 osób. Sekcje miały dyżury tygodniowe, jedna z nich była sekcją w Zakładach Przemysłowych Gerharda Franckiego, zakłady te były wyposażone w motopompę typu Leopolia, w straży w Nisku zakupiono również w 1942 roku dodatkowo motopompę Silesia, która razem z motopompą Rosenbauer i autopogotowiem Chevrolet stanowiła sprzęt silnikowy jednostki. Natomiast umundurowanie i uzbrojenie osobiste strazaków stanowiły: umundurowanie bojowe, na które składały się: bluza biała, spodnie białe, hełm, pas bojowy ciężki, zatrzaśnik mały lub duży, topór ciężki lub lekki, linewka, oraz wyjściowe – bluza granatowa sukienna, spodnie granatowe sukienne, czapka rogatywka granatowa sukienna, pas skórzany. Pod koniec wojny w czynnej służbie było trzydziestu, nie byli to jednak ci sami, którzy służyli w straży na początku okupacji. Wielu z nich zginęło z rąk Niemców , część odeszła sama ze strażackiej służby.

W ieloletnia historia OSP Nisko znalazła swój wyraz w pamięci strażaków o swoich tradycjach i tych, którzy zginęli za Ojczyznę. Pomnik przy budynku OSP Nisko upamiętnia strażaków poległych w czasie II Wojny Światowej z rąk hitlerówskich okupantów. W 2005 roku poddano go gruntownej konserwacji. Jego obecny wygląd przedstawia poniższa fotografia.

Pomnik poświęcony strażakom


Z chwilą zakończenia działań wojennych Ochotnicza Straż Pożarna Nisko w pierwszych początkach miała zadanie ciężkie ponieważ w tym czasie miało miejsce dużo pożarów tak zabudowań jak i leśnych, a władze, które były w toku organizacji nie mogły zająć stanowiska odpowiedniej opieki tak materialnej jak i organizacyjnej. Cały ciężar walki z pożarami utrzymanie taboru pożarniczego oraz prowadzenie spraw gospodarczych i finansowych spadło na kilku aktywistów straży, którzy tą organizacją kierowali.
W pierwszych dniach po wyzwoleniu działanie straży w Nisku było częściowo zdezorganizowane, gdyż wycofujące się oddziały niemieckie zabrały jedyny samochód gaśniczy Chevrolet. Samochód ten po żmudnych poszukiwaniach przez członków straży został odnaleziony za południową granicą w Czechach i wrócił na swoje miejsce. Był on jednym z pierwszych samochodów w Nisku dlatego też wykorzystywano go w pracy innych służb zaczynając od urzędu miejskiego kończąc na milicji czy służbie bezpieczeństwa. Współpraca ta trwała dość długo jeszcze w latach pięćdziesiątych, tabor samochodowy był wykorzystywany do przewozu przez te organizacje z tego względu, że straż dysponowała kolejnymi samochodami.
Wracając do straży pożarnej w Nisku, w roku 1945 liczyła ona 15 członków czynnych i była Miejską Ochotniczą Strażą Pożarną

R eaktywanie struktur ochotniczych jednostki OSP Nisko nastąpiło w 1990 roku, a pod koniec 1996 roku odzyskała ona swoją siedzibę, która była dotychczas użytkowana przez Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą PSP w Nisku.

W tym czasie zaczęto rónież gromadzić fundusze na odremontowanie remizy OSP Nisko i po kilku latach przystąpiono do odnawienia elewacji zewnętrznej remizy, wymiany pokrycia dachowego i innych prac wewnątrz - remontowych.

O becnie działalność operacyjna OSP Nisko ograniczona jest w znaczny sposób jej możliwościami sprzętowymi. Trwają intensywne zabiegi o zakup samochodu pożarniczego i jego wyposażenia.
Przy OSP Nisko rozwijana jest działalność młodzieżowej drużyny pożarniczej, o działalności której będzie można więcej dowiedzieć się w dziale "MDP".

Opracowano na podstawie pracy Z. Dudzik

Zapraszamy ponownie


Zarząd Aktualności Kontakt Nasze OSP MDP OTWP Pomoce

Copyright ZM-G ZOSP RP Nisko
Aktualizacja: 18-03-2010